Deň učiteľov - Gréckokatolíckej eparchie Košice 2023

Dňa 30. januára, pri príležitosti sviatku Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho, sa konal Deň učiteľov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice. 

Vyše dvesto pedagogických i nepedagogických zamestnancov cirkevných škôl a pozvaných hostí z Regionálneho úradu školskej správy Košice, z Odboru školstva KSK, riaditeľov cirkevných školských úradov a predstaviteľov samosprávy,  zavítalo do  katedrály Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, kde začala oslava Dňa učiteľov archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil vladyka arcibiskup  Cyril Vasiľ, košický eparchiálny biskup.  Spolu s riaditeľmi, duchovnými správcami cirkevných škôl a pozvanými kňazmi tvorili spoločenstvo pri eucharistickom slávení. Na začiatku všetkých privítal o.Karol Knap, riaditeľ eparchiálneho školského úradu, ktorý všetkých pozval zjednotiť sa v úmysle s pápežom Františkom, ktorý úmysel modlitieb v januári venuje práve učiteľom.  Vladyka Cyril vo svojej homílii zdôraznil úlohu učiteľa vychovávať a byť svedkom evanjelia, čo v duši žiaka, či študenta tvorí predpoklad pre ďalšie smerovanie v živote. 

Program  osláv Dňa učiteľov GKE pokračoval v Dominikánskom centre VERITAS, kde bol pripravený kultúrny program spojený s morálnym ocenením učiteľov a zamestnancov za ich dlhodobý hodnotný prínos k rozvoju cirkevného školstva na území GKE. Toto ocenenie sa udeľuje raz za päť rokov. Z rúk vladyku Cyrila Vasiľa i a štátneho tajomníka MŠVVaŠ Slavomíra Partilu si prevzalo ocenenie dvadsaťdva navrhovaných učiteľov a zamestnancov. Ocenenie bolo sprevádzané nádherným programom v ktorom vystúpila  pani Monika Kandráčová a tiež učitelia a študentka zo ZUŠ M.Hemerkovej pod vedením Mgr. Lucie Lovašovej. 

Na záver programu všetkým zúčastneným poďakoval o.Karol Knap, riaditeľ eparchiálneho školského úradu a pozval na spoločné agapé, ktoré bolo pripravené v priestoroch úradu eparchialného úradu.