Poriadok aktivít v rámci liturgického roka

Poriadok aktivít v rámci liturgického roka:


1. každodenný program

- modlitba riaditeľa, pedagógov a žiakov pred a po vyučovaní

- v duchu kresťanskej lásky pestovanie vzájomnej úcty a ústretovosti

2. týždenný program

- dobrovoľná svätá liturgia ráno pred vyučovaním v školskej kaplnke, povinná pre triedu resp. ročník ktorý zabezpečuje sv. liturgiu - spev, miništrovanie, čítanie...atď

- v prípade prikázaného sviatku sv. liturgia povinná

- 2 hodiny vyučovania náboženstva

- nácvik školského zboru

- rozhovor s kňazom v určený čas v priebehu obedňajšej prestávky

3. mesačný program

- vyloženie Eucharistie počas určeného času a striedanie tried pri poklone (ak sa to dá), najlepšie na prvý piatok v mesiaci.

4. ročný program

- duchovné cvičenia pre žiakov a pedagógov školy - duchovné obnovy: pre žiakov podľa jednotlivých ročníkov (pre maturantov zvlášť) 2x ročne (v čase pred vianočnými sviatkami a veľkou nocou), pre pedagógov 2x ročne, podľa možnosti pre rodičov 1x ročne (v čase pôstu).


Prežívanie liturgického roka podľa jednotlivých mesiacov:


September – téma mesiaca: Zmysel kríža v živote kresťana

- výchova k prijatiu školských povinností, ako kríža, ktorého „ovocie“ prinesie koniec roka

1.9. začiatok školského i liturgického roka, sv. liturgia pri príležitosti otvorenia školského roka pre žiakov, pedagógov i rodičov školy

8.9. sviatok Narodenia Bohorodičky

14.9. sviatok Povýšenia sv. Kríža – sv. liturgia pri príležitosti sviatku na škole

Október – téma mesiaca: Mária – Ochrankyňa

- výchova k mariánskej úcte a prosba o pomoc a ochranu počas školského roka – mariánske modlitby: Akatist, Moleben, sv. Ruženec

1.10. sviatok Ochrany Bohorodičky

November – téma mesiaca: Filipovka – príprava na Narodenie Pána

- výchova k pôstnemu sebazáporu aj v škole – aktivity zamerané na sociálnu oblasť (návšteva detského domova, charity, hospicu,...)

8.11. sviatok Zhromaždenia k sv. Michalovi

21.11. sviatok Vstupu Bohorodičky do chrámu

December – téma mesiaca: Nazaretská rodina - vzor pre dnešné rodiny

- výchova k plánovanému rodičovstvu

6.12. sviatok sv. Mikuláša – program pre deti v MŠ

8.12. sviatok Nepoškvrneného počatia Bohorodičky - svätá omša v rímskokatolíckom chráme

Január – téma mesiaca: Cirkev a jej poslanie v dnešnom svete

- týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – aktivity ekumenického charakteru

30.1. sviatok Troch svätiteľov: Bazil Veľký, Gregor Teológ, Ján Zlatoústy – patróni cirkevných škôl na území Košického apoštolského exarchátu – účasť všetkých pedagógov školy na slávnosti dňa učiteľov cirkevných škôl na území exarchátu

Február – téma mesiaca: Ježiš Kristus – nádej a svetlo pre všetkých závislých

- výchova k víťazstvu nad závislosťou (internet, mobil, TV, hudba, drogy, ... ) vo svetle viery v Ježiša Krista

2.2. sviatok stretnutia Pána - svätenie sviec

Marec – téma mesiaca: Pôst – cesta k Pasche

- výchova k pôstu a pokániu v konkrétnom živote

- modlitby za zosnulých

25.3. sviatok Zvestovania Bohorodičke

Apríl – téma mesiaca: Pascha – nový život

- výchova k radosti z vykúpenia

Kvetná nedeľa – účasť na stretnutí mladých s biskupom

Veľká noc – víťazstvo nad hriechom a ponuka spásy

Máj – téma mesiaca: Sv. Cyril a Metod – patróni Exarchátu

- výchova k zachovávaniu byzantskej tradície a dedičstva otcov podľa vzoru patrónov školy

- účasť na púti do Klokočova – fatimská sobota pre mladých

11.5. sviatok sv. Cyrila a Metoda

Nanebovstúpenie Pána

Pondelok Svätého Ducha – sviatok Presvätej Trojice

- otvorenie maturít – sv. liturgia za pomoc a dary Svätého Ducha

Jún – téma mesiaca: Svätosť - kresťanský životný štýl

- výchova k využívaniu darov Svätého Ducha pre život vo svete podľa vzoru svätcov

- koniec školského roka, ďakovná sv. liturgia za účasti rodičov

7.6. sviatok Poklony tajomstvám tela a krvi Ježiša Krista

15.6. sviatok Pána Ježiša Krista milujúceho ľudí

24.6. sviatok narodenia sv. Jána Krstiteľa

29.6. sv. apoštoli Peter a Pavol

Pre obdobie prázdnin je žiakom odporúčaná účasť v rôznych letných kresťanských táboroch organizovaných farnosťami a kresťanskými organizáciami alebo aj animátorská služba v týchto táboroch.


V Košiciach 21.11.2007