Návrh na zloženie členov rady školy

Školská rada s počtom zamestnancov vyšším ako 25 je počet členov rady školy - 11

Pri strednej škole Pri základnej škole


- Dvaja volení zástupcovia pedagóg. zamestnancov

- Jeden volený zástupca ostatných zamestnancov

- Traja zástupcovia rodičov (ktorý nie sú zamest. školy)

- Štyria zástupcovia zriaďovateľa

- Jeden volení zástupca žiakov školy

- Dvaja volení zástupcovia pedagóg. zamestnancov

- Jeden volený zástupca ostatných zamestnancov

- Štyria zástupcovia rodičov (ktorý nie sú zamest. školy)

- Štyria zástupcovia zriaďovateľa


S počtom zamestnancov od 15 do 24 je počet členov rady školy - 9

Pri strednej škole Pri základnej škole


- Dvaja volení zástupcovia pedagóg. zamestnancov

- Jeden volený zástupca ostatných zamestnancov

- Dvaja zástupcovia rodičov (ktorý nie sú zamest. školy)

- Traja zástupcovia zriaďovateľa

- Jeden volení zástupca žiakov školy

- Dvaja volení zástupcovia pedagóg. zamestnancov

- Jeden volený zástupca ostatných zamestnancov

- Dvaja zástupcovia rodičov (ktorý nie sú zamest. školy)

- Štyria zástupcovia zriaďovateľa


S počtom zamestnancov od 6 do 14 je počet členov rady školy - 7

Pri strednej škole Pri základnej škole a školskom zariadení


- Dvaja volení zástupcovia pedagóg. zamestnancov

- Jeden volený zástupca ostatných zamestnancov

- Dvaja zástupcovia rodičov (ktorý nie sú zamest. školy)

- Dvaja zástupcovia zriaďovateľa

- Dvaja volení zástupcovia pedagóg. zamestnancov

- Jeden volený zástupca ostatných zamestnancov

- Dvaja zástupcovia rodičov (ktorý nie sú zamest. školy)

- Dvaja zástupcovia zriaďovateľa


S počtom zamestnancov do 5 je počet členov rady školy - 5

Pri strednej škole Pri základnej škole a školskom zariadení


- Jeden volení zástupcovia pedagóg. zamestnancov

- Jeden volený zástupca ostatných zamestnancov

- Dvaja zástupcovia rodičov (ktorý nie sú zamest. školy)

- Jeden zástupca zriaďovateľa

- Jeden volený zástupca pedagog. zamestnancov

- Jeden volený zástupca ostatných zamestnancov

- Dvaja zástupcovia rodičov (ktorý nie sú zamest. školy)


Pri spojenej škole ZŠ s MŠ

o 1 za ZŠ

o 1 za MŠ

- Jeden zástupca zriaďovateľa

Upozorňujem na ustanovenia § 25 ods. 12 zákona č. 596/2003 členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy ani jeho zástupca.

Členom rady školy pri strednej škole je aj zvolený zástupca žiakov príslušnej školy.


Členmi rady školy za zriaďovateľa:


1. riaditeľ školského úradu

2. kňaz na území ktorého sa nachádza škola

3. Róbert Jáger, ThBibLic.,

4. Martin Mati PhLic., riaditeľ centra pre mládež


V Košiciach 09.09.2008


PaedDr. ThLic. Peter Orenič,

riaditeľ školského úradu