Dokumenty rady školy

Na základe § 2 ods. 2 písm. a/ zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov školskú samosprávu vykonáva rada školy alebo rada školského zariadenia (ďalej len „rada školy“).

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá vytvoriť radu školy aj na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi.


Na tejto stránke ponúkame niekoľko materiálov, ktoré by mohli uľahčiť prácu členom rady školy :

Vzorový štatút

Dokumenty - Vzorový štatút.pdf

Zloženie členov rady školy

Dokumenty - Zloženie členov rady školy.doc

Postup výb. konania

Dokumenty - Postup výb. konania.doc

Kritéria na hodnotenie

Dokumenty - Kritéria na hodnotenie.doc

Ochrana osobných údajov - mlčanlivosť

Dokumenty - Ochrana osobných údajov - mlčanlivosť.doc

Návrh na vymenovanie riaditeľa

Dokumenty - Návrh na vymenovanie riaditeľa.doc