Rady škôl

Metodické usmernenie k zloženiu rady školy


V zmysle našej porady ktorá sa konala 9.9.2008 na Eparchiálnom úrade v Košiciach a na základe nového školského zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, ktorý nám ukladá vytvoriť radu školy aj na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi, Vás žiadam o urýchlené vytvorenie školských rád. V najbližšom možnom termíne je potrebné vykonať voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy a žiakov príslušnej strednej školy.

Keďže v zákone nie je priamo vyšpecifikované ustanovenie, ktoré by pojednávalo o rade školy vo vzťahu k cirkevným školám a školským zariadeniam, je na zriaďovateľovi, kto bude členom rady školy a koľko členov bude mať rada školy. Návrh na zloženie rady školy ste obdržali na porade riaditeľov.

Týmto Vám dávam do pozornosti i vyhlášku MŠ SR č. 291/2004 Z.z. z 15.apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, ktorá sa primerane vzťahuje aj na cirkevné školy a školské zariadenia a pomôže sa Vám zorientovať v danej problematike.

Zároveň Vás žiadam, aby ste dohodli so zriaďovateľom termín prvého zasadnutia rady školy.


Sláva Isusu Christu!


PaedDr. ThLic. Peter Orenič

riaditeľ