Štatút Eparchiálneho školského úradu Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach

V dôsledku legislatívnych zmien, ktoré zasahujú aj do oblasti riadenia a správy katolíckeho školstva, v záujme kvalitného plnenia úloh vyplývajúcich z poslania katolíckej cirkvi pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže vydávam tento :

Článok 1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Eparchiálny školský úrad (ďalej EŠÚ) Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach zriaďuje eparcha ako svoj výkonný orgán pre školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na území Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach, ktorá je územne totožná s Košickým samosprávnym krajom.

Článok 2.

PÔSOBNOSŤ EPARCHIÁLNEHO ŠKOLSKÉHO ÚRADU

2.1 EŠÚ metodicky riadi školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach a zabezpečuje úlohy v ekonomickej a finančnej oblasti, poskytuje právne poradenstvo v oblasti legislatívnej, personálnej, pedagogicko-organizačnej a metodickej.

2.2 Pôsobnosť EŠÚ:

a) Oblasť ekonomická

- v zmysle zákona 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, štát prispieva na financovanie cirkevných škôl a školských zariadení zo štátneho rozpočtu podľa platných normatívov,

- finančné prostriedky na EŠU sú zabezpečované prostredníctvom Krajského školského úradu v Košiciach,

- prerozdeľuje finančné prostriedky jednotlivým školám,

- vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu /Európskej únie, nadácie.../,

- sleduje efektívnosť a účelnosť hospodárenia škôl a školských zariadení,

- potvrdzuje bilancie a súvahy rozpočtov škôl a školských zariadení,

- eviduje požiadavky škôl na ročné rozpočty investičného charakteru a rieši ich s príslušnými orgánmi,

- navrhuje zásady mzdového poriadku škôl,

- rieši mzdové nároky riaditeľov škôl,

- kontroluje a potvrdzuje správnosť a úplnosť vykonaných inventúr v školách a školských zariadeniach,

- spolupracuje s Krajským školským úradom v Košiciach, Košickým samosprávnym krajom a obcami.

b) Oblasť legislatívna

- sleduje prijímanie a zmeny právnych a ostatných predpisov najmä v oblasti školstva, ekonomiky, BOZP, správy a riadenia škôl,

- zabezpečuje včasnú informovanosť o platných predpisoch vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení,

- vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a smerníc o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o požiarnej ochrane a civilnej ochrane zamestnancov a žiakov škôl a školských zariadení,

- vykonáva kontrolu ochrany osobných údajov.

c) Oblasť personálna

- zabezpečuje poradenstvo pri riešení problémov škôl a školských zariadení v oblasti pracovnoprávnych vzťahov,

- prešetruje sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení a následne kontroluje prijaté opatrenia,

- vedie personálnu agendu riaditeľov,

- zabezpečuje výberové konanie na miesta riaditeľov škôl a školských zariadení v zmysle platných právnych predpisov a vnútorného štatútu,

- zúčastňuje sa na výberovom konaní ostatných pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení,

- vykonáva kontrolu dodržiavania právnych a ostatných predpisov v školách a školských zariadeniach,

- organizuje spirituálnu formáciu riaditeľov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

d) Oblasť organizačná

- vyhodnocuje štatistické ukazovatele pre štatistické úrady,

- kontroluje pedagogickú dokumentáciu škôl,

- konzultuje s riaditeľmi škôl a školských zariadení učebné plány a učebné osnovy a po dohode s ministerstvom ich vydáva,

- vykonáva školský dozor v stanovenom rozsahu,

- konzultuje s riaditeľmi škôl a školských zariadení návrhy interných riadiacich aktov.

e) Oblasť metodická

- zabezpečuje vzdelávacie podujatia so zameraním na skvalitnenie výchovy citovej, estetickej a výchovy k národnému povedomiu,

- zabezpečuje v rámci vzdelávania pedagogických zamestnancov prehlbovanie poznatkov z pedagogiky, psychológie a permanentnú duchovnú náboženskú formáciu a zabezpečuje odbornú kvalifikáciu pedagogických a nepedagogických pracovníkov,

- pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu sleduje výchovno-vzdelávacie pôsobenie pedagogických zamestnancov, poskytuje im metodickú pomoc,

- sleduje úspešnosť absolventov škôl na školách vyššieho stupňa (vrátane výsledkov prijímacieho pokračovania),

- spolupracuje s obcami, samosprávnym krajom, krajským školským úradom pri organizovaní podujatí pre talentovaných žiakov, sleduje účasť žiakov škôl v olympiádach, jazykových, recitačných a iných súťažiach,

- dbá o to, aby sa účasť a výsledky v súťažiach zohľadnili v kritériách prijímacích skúšok na stredných školách,

- v prípade organizovania metodických dní informuje pedagógov o možnostiach účasti,

- spolupracuje s Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom v Spišskej Novej Vsi a Metodicko - pedagogickým centrom Bratislave.

- zabezpečuje prípravu, tvorbu a vydávanie metodických materiálov i učebníc pre katolícke školy.

Článok 3.

ŠTRUKTÚRA EPARCHIÁLNEHO ŠKOLSKÉHO ÚRADU

3.1 Eparchiálny školský úrad tvorí:

Riaditeľ

Metodik pre výchovno-vzdelávacie pôsobenie pedagogických zamestnancov

Ekonóm

Rada riaditeľov (všetci riaditelia škôl a školských zariadení)

Vedúci metodických sekcií

2. Eparchiálny školský úrad riadi riaditeľ, ktorého vymenúva košický eparcha.

Riaditeľ, metodik a ekonóm EŠÚ sú zamestnancami Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach.

Práva a povinnosti riaditeľa EŠÚ:

- kontroluje duchovné pôsobenie riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení,

- sleduje odbornosť vzdelávania, úspešnosť žiakov v súťažiach a ich prijímanie do škôl vyššieho stupňa,

- informuje zriaďovateľa škôl a školských zariadení o zistených nedostatkoch v hospodárení, o problémoch v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov,

- zastupuje Gréckokatolícku eparchiu v Košiciach a koná v jej mene v záležitostiach stanovených interným štatútom pri rokovaniach s príslušnými organizáciami, v kontakte so štátnou správou a príslušnými ministerstvami podľa plnej moci eparchu,

- zabezpečuje operatívne riešenie problémov a potrieb cirkevných škôl, ako aj sťažnosti rodičov žiakov škôl,

- zabezpečuje riešenie operatívnych a mimoriadnych úloh exarchátneho úradu,

- kontroluje dodržiavanie právnych predpisov a zásad pracovnej, finančnej a rozpočtovej disciplíny,

- kontroluje dodržiavanie predpisov a pokynov týkajúcich sa ochrany majetku v školách, dodržiavania opatrení požiarnej ochrany, BOZP, civilnej ochrany a opatrení na zaobchádzanie s utajenými písomnosťami,

- vydáva interné predpisy, pokyny a rozhodnutia pre cirkevné školy,

- vypracúva koncepciu rozvoja cirkevného školstva Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach v súlade so zámermi Konferencie biskupov Slovenska,

- vypracúva návrhy na zriadenie a vyradenie cirkevných škôl,

- kontroluje výsledky vnútroškolského dozoru a plnenie opatrení z kontrol, spolupracuje s riaditeľmi cirkevných škôl pri vypracovaní základných dokumentov škôl (organizačný poriadok, pracovný poriadok, interný štatút, interný mzdový predpis a pod.),

- spolupracuje s obcami, Košickým samosprávnym krajom a Krajským školským úradom v Košiciach v územnej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach,

* spolupracuje s Diecéznym katechetickým úradom pri Gréckokatolíckej eparchii v Košiciach,

* spolupracuje so školami pri organizovaní prijímacieho a odvolacieho konania na stredných školách,

- je poradným, organizačným a metodickým orgánom subkomisie KBS pre školstvo.

Na úseku výchovno-vzdelávacieho procesu na školách sleduje riaditeľ alebo ním poverená osoba:

- odbornosť výchovno-vzdelávacieho pôsobenia pedagogických zamestnancov,

- úspešnosť žiakov škôl - ich študijné výsledky, vyhodnocuje a porovnáva ich umiestnenie v súťažiach, v olympiádach,

- výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu využíva na zvýšenie jeho kvality,

- sleduje prijímanie žiakov na školy vyššieho stupňa,

- zabezpečuje rast a informovanosť pedagogických zamestnancov v príslušnom odbore,

- metodicky usmerňuje ich pôsobenie,

- spolupracuje s členmi odborných sekcií a riadi ich činnosť,

- povinnosťou metodika pre výchovno-vzdelávacie pôsobenie na školách je spolupracovať so školami a koordinovať svoju činnosť tak, aby sa zabezpečila vysoká efektívnosť a kvalita výchovy a vzdelávania žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach.

Článok 4.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Činnosťou Eparchiálneho školského úradu pri Gréckokatolíckej eparchii v Košiciach nie sú dotknuté právomoci a rozhodovacie procesy škôl a školských zariadení vyplývajúce z právnej subjektivity.

4.2 Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania košickým eparchom


V Košiciach dňa 1.3.2004.

vladyka Milan Chautur, CSsR

biskup - košický eparcha